TU ASEAN-CHINA

Bachelor of Arts in International Studies (ASEAN-China) (International Program)

 News Updates

การทดสอบสมรรถนะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TCTC) ประจำปีการศึกษา 2560

การทดสอบสมรรถนะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TCTC) ประจำปีการศึกษา 2560 ค้นหาที่นั่งการทดสอบสมรรถนะนักศึกษา กำหนดวันสอบ ข้อกำหนดสำหรับนักศึกษาในการเข้าทดสอบฯ ข้อกำหนดการทดสอบสมรรถนะสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [...]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน – จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรายงานตัวเข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อโครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน – จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) วันที่ 20 มิถุนายน 2560

ประกาศโครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน – จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์วันที่ 20 มิถุนายน [...]

Official Announcement

1807, 2017

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

By | July 18th, 2017|

โครงการขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รายชื่อ

707, 2017

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน – จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)

By | July 7th, 2017|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

707, 2017

ประกาศโครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน – จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) เรื่อง การรายงานตัวเข้าศึกษาในโครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน – จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปี 2560 (รอบที่ 2)

By | July 7th, 2017|

การรายงานตัวเข้าศึกษา

1406, 2017

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

By | June 14th, 2017|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนโครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 สอบวันอังคารที่ 20 มิถุนำยน 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. สถานที่สอบ : ตึกคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้องสอบ ศศ. 402 สอบสัมภาษณ์ ประกาศรายชื่อสอบสอบสัมภาษณ์

1406, 2017

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนโครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน – จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)

By | June 14th, 2017|

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนโครงการวิเทศคดีศึกษำ (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษำ 2560 สอบวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น. สถานที่สอบ : ตึกคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้องสอบ ศศ. 401 สอบข้อเขียน ประกาศรายชื่อสอบสอบข้อเขียน

Introduction to TU-IAC

News Updates

การทดสอบสมรรถนะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TCTC) ประจำปีการศึกษา 2560

การทดสอบสมรรถนะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TCTC) ประจำปีการศึกษา 2560 ค้นหาที่นั่งการทดสอบสมรรถนะนักศึกษา กำหนดวันสอบ ข้อกำหนดสำหรับนักศึกษาในการเข้าทดสอบฯ ข้อกำหนดการทดสอบสมรรถนะสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Smart Center) โทร 02-613-2199, 02-224-9730, 02-226-4511

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อโครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน – จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) วันที่ 20 มิถุนายน 2560

ประกาศโครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน – จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์วันที่ 20 มิถุนายน 2560 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อโครงการ 02-613-2675, 02-613-2608

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ โดยการสอบคัดเลือกตรง ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2) ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)

IAC Career Path: News Anchor

ข่าวดีสำหรับนักศึกษาโครงการอาเซียน-จีนที่สนใจทำอาชีพสายการข่าวกับ "โครงการ IAC Career Path" เตรียมพบกับ "คุณสุนิดาและคุณสุหัชชา สวัสดิพรพัลลภ" หรือ "พี่เตย พี่แตง" ผู้ประกาศข่าวจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ กองทัพบกช่อง 5 ที่จะมาให้ความรู้และข้อคิดดีๆกับน้องๆนักศึกษาโครงการอาเซียน-จีนเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานในสายข่าว วันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 16:30-18:30 ห้อง 402 คณะศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ โดยในงานจะมีการแปลล่ามพูดพร้อม (ไทย-อังกฤษ) ด้วยครับ For IAC students aiming to become a professional [...]

FIND US ON FACEBOOK

FOLLOW US ON INSTAGRAM

NEWS ARCHIVE