กำหนดการจัดปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปี 1 โครงการการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ห้อง 107 คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

9.00 – 9.15 น.     ลงทะเบียน  และรับประทานอาหารว่าง ชมวิดีทัศน์แนะนำสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

9.15 – 9.30 น.     ผู้ดำเนินรายการ กล่าวรายงาน

9.30 – 9.45 น.     อาจารย์ณัฐพล ตรีพรชัยศักดิ์ ผู้อำนวยการโครงการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการฯ แนะนำบุคลากร

9.45 – 10.15 น.   แนะนำหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ ดร. ชัยวัฒน์และเจ้าหน้าที่

10.15 – 10.45 น. อธิบายขั้นตอนการจดทะเบียนในระบบออนไลน์การชำระเงินและกฎระเบียบที่สำคัญโดยเจ้าหน้าที่โครงการ

10.45 – 11.15 น. Q & A

11.15 – 12.00 น. พบอาจารย์ที่ปรึกษา (อ.ลภัสวีณ์, อ.ดร.ศศินันท์, อ.ชนม์ธิดา)

12.00 น. เป็นต้นไป ร่วมรับประทานอาหารเที่ยง

https://facebook.com/events/1880641098670404/