กำหนดการสอบสัมภาษณ์ 

วันสอบ วันพฤหัสบดีที่ 26 ก.ค. 2561

เวลา 9.00-12.00 น.

สถานที่สอบ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ห้องสอบ ศศ. 301 ชั้น 3

 

หลักฐานการสอบ 

ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อกรรมการคุมสอบด้วย มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบ

และเอกสารดังต่อไปนี้

– ผลการเรียน ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

– ใบประกาศจบ ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

– ผลสอบภาษาอังกฤษ ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

– ผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะ จำนวน 1 ชุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-613-2603

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ