ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 5/2 ตรงอิสระ) แล้วนั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้พิจารณาการสอบสัมภาษณ์ของผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ดังรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ