แจ้งกำหนดการเพื่อชำระค่าธรรมเนียมในการเข้าศึกษาในโครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ มธ. รอบ 5 (รับตรงอิสระ)

20 กรกฎาคม 2561 – ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ www.reg.tu.ac.th และ ทปอ.

20-23 กรกฎาคม 2561 – ชำระค่าธรรมเนียมเพื่อยื่นสิทธิ์ในการเข้าศึกษาใน โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ มธ. โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัว และกรอกแบบฟอร์ม ในวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ที่ห้อง 102 คณะศิลปศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ โปรดนำบัตรประชาชนมาแสดงด้วย

2. ก่อนรายงานตัว โปรดยืนยันการเข้าศึกษาในโครงการฯ โดยโอนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 37,000.- บาท (สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขา มธ. ท่าพระจันทร์ เลขที่บัญชี 982–5–74076–0 ชื่อบัญชี “TU ASEAN”

3. แสดงหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จากธนาคาร (ฉบับจริง) จำนวน 37,000.- บาท (สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ในวันรายงานตัว ณ สำนักงานโครงการฯ ห้อง 102 ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ วันที่ 20-23 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.

****โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียม ไม่ว่ากรณีใดๆ*****

 

แบบฟอร์มยืนยันการเข้าศึกษาในโครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ มธ. รอบ 5 (รับตรงอิสระ)

แบบฟอร์มยืนยันการเข้าศึกษาในโครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)