โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.

สอบข้อเขียน