ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนโครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน – จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนโครงการวิเทศคดีศึกษำ (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษำ 2560
สอบวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 – 12.00 น.
สถานที่สอบ : ตึกคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ห้องสอบ ศศ. 401

สอบข้อเขียน ประกาศรายชื่อสอบสอบข้อเขียน

By |2017-06-14T17:20:39+00:00June 14th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่| Comments