ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนโครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
สอบวันอังคารที่ 20 มิถุนำยน 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น.
สถานที่สอบ : ตึกคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ห้องสอบ ศศ. 402

สอบสัมภาษณ์ ประกาศรายชื่อสอบสอบสัมภาษณ์

By |2017-06-14T17:24:12+00:00June 14th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่| Comments