ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนโครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
สอบวันอังคารที่ 20 มิถุนำยน 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น.
สถานที่สอบ : ตึกคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ห้องสอบ ศศ. 402

สอบสัมภาษณ์ ประกาศรายชื่อสอบสอบสัมภาษณ์