ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และอาจารย์ที่ปรึกษาของโครงการอาเซียน-จีน ซึ่งได้รับรางวัลระดับมหาวิทยาลัยในการประกวดโครงงานการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม (Service Learning) ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ในหัวข้อโครงงานบริการสังคม ณ วัดชนะสงคราม โดยได้รับรางวัลพิเศษที่มีความโดดเด่นเฉพาะด้านประเภท SGDs ๔ Good Education และวานนี้ นักศึกษาในโครงงาน ได้แก่ น.ส ณัฐพร โสภณภวัฒน์, น.ส. กุสุมา เลี้ยงเสริมสุข, น.ส. วรรนิภา ฉิมน้อย, น.ส. อภิญญ์พร วิเชียรพาณิชย์, น.ส. ฉัตรสิตา พวงจันทร์แดง และน.ส. ชินาภา กรรณสูต ได้ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม (Service Learning) กับอาจารย์และนักศึกษาคณะต่างๆ ที่คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รังสิต