รายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครรอบที่ 4 (ประกาศวันที่ 26 เม.ย. 2561)

สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)
1.ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การรับเข้าดังนี้

  • มีคะแนน TU-GET ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน
  • หรือ TOEFL สำหรับ Internet-based ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน
  • หรือ ได้คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า ระดับ 6.0
  • หรือ SAT (Critical Reading) 350
  • หรือ NEW SAT 400

โดยผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร

2.O-NET 03 = 65

3.GAT 50

สมัครได้ที่ http://app.cupt.net/tcas/round4.php