ประกาศผลคะแนนสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ และการวัดความรู้ทางภาษาด้วยวิธีสัมภาษณ์

ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2561
จะประกาศผลคะแนนให้ทราบ ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลคะแนนได้ทางอีเมล์ที่ผู้สมัครแจ้งไว้ในระบบรับสมัครของมธ.

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ (27 เม.ย. 2561)