งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน)

ณ โรงแรม The InterContinental Hotel

วันอาทิตย์ที่ 17 มิ.ย. 2561 เวลา 9:30-14:00 น.

กำหนดการ

09:30 ลงทะเบียน

10:00 – 10:15 พิธีกรกล่าวต้อนรับ

10:15 – 11:00 บรรยายพิเศษหัวข้อ “พลังของคนรุ่นใหม่ในองค์การระหว่างประเทศ” โดยคุณประเสริฐศักดิ์ องค์วัฒนกุล ที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรมในจีน เครือเจริญโภคภัณฑ์

11:00 – 11:20 Last orientation speeches

11:20 – 11:40 Photo session และมอบของที่ระลึก

11:40 – 14:00 Buffet lunch

 

https://www.facebook.com/events/1526396470821263/