ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และอาจารย์ที่ปรึกษาของโครงการอาเซียน-จีน ซึ่งได้รับรางวัลระดับมหาวิทยาลัยในการประกวดโครงงานการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม (Service Learning) ภาคการศึกษาที่ 1/2560

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และอาจารย์ที่ปรึกษาของโครงการอาเซียน-จีน ซึ่งได้รับรางวัลระดับมหาวิทยาลัยในการประกวดโครงงานการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม (Service Learning) ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ในหัวข้อโครงงานบริการสังคม ณ วัดชนะสงคราม โดยได้รับรางวัลพิเศษที่มีความโดดเด่นเฉพาะด้านประเภท SGDs ๔ Good Education และวานนี้ นักศึกษาในโครงงาน ได้แก่ น.ส ณัฐพร โสภณภวัฒน์, น.ส. กุสุมา เลี้ยงเสริมสุข, น.ส. วรรนิภา ฉิมน้อย, น.ส. อภิญญ์พร วิเชียรพาณิชย์, น.ส. ฉัตรสิตา พวงจันทร์แดง และน.ส. ชินาภา กรรณสูต ได้ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม (Service Learning) กับอาจารย์และนักศึกษาคณะต่างๆ ที่คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รังสิต

By | February 20th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่| Comments

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) หลักสูตรนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน (PDF)

By | February 19th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่| Comments

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รายชื่อ

By | July 18th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่| Comments

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน – จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

By | July 7th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่| Comments

ประกาศโครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน – จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) เรื่อง การรายงานตัวเข้าศึกษาในโครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน – จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปี 2560 (รอบที่ 2)

การรายงานตัวเข้าศึกษา

By | July 7th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่| Comments

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนโครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 สอบวันอังคารที่ 20 มิถุนำยน 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. สถานที่สอบ : ตึกคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้องสอบ ศศ. 402 สอบสัมภาษณ์ ประกาศรายชื่อสอบสอบสัมภาษณ์

By | June 14th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่| Comments

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนโครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน – จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนโครงการวิเทศคดีศึกษำ (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษำ 2560 สอบวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น. สถานที่สอบ : ตึกคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้องสอบ ศศ. 401 สอบข้อเขียน ประกาศรายชื่อสอบสอบข้อเขียน

By | June 14th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่| Comments

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ โดยการสอบคัดเลือกตรง ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ โดยการสอบคัดเลือกตรง ประจำปีการศึกษา 2560   (รอบที่ 2)ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-รอบ2-2

By | May 22nd, 2017|ไม่มีหมวดหมู่| Comments

ประกาศโครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน – จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) เรื่อง การรายงานตัวเข้าศึกษาในโครงการโครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน – จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปี 2560

การรายงานตัวเข้าศึกษาในโครงการฯ

By | May 2nd, 2017|ไม่มีหมวดหมู่| Comments

ประกาศผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 13.00 -16.00 น. สอบสัมภาษณ์

By | March 24th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่| Comments