ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รายชื่อ

By |2017-07-18T16:35:57+07:00July 18th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่| Comments

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน – จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

By |2017-07-07T08:57:55+07:00July 7th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่| Comments

ประกาศโครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน – จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) เรื่อง การรายงานตัวเข้าศึกษาในโครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน – จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปี 2560 (รอบที่ 2)

การรายงานตัวเข้าศึกษา

By |2017-07-07T08:49:34+07:00July 7th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่| Comments

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนโครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 สอบวันอังคารที่ 20 มิถุนำยน 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. สถานที่สอบ : ตึกคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้องสอบ ศศ. 402 สอบสัมภาษณ์ ประกาศรายชื่อสอบสอบสัมภาษณ์

By |2017-06-14T17:24:12+07:00June 14th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่| Comments

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนโครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน – จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนโครงการวิเทศคดีศึกษำ (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษำ 2560 สอบวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น. สถานที่สอบ : ตึกคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้องสอบ ศศ. 401 สอบข้อเขียน ประกาศรายชื่อสอบสอบข้อเขียน

By |2017-06-14T17:20:39+07:00June 14th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่| Comments

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ โดยการสอบคัดเลือกตรง ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ โดยการสอบคัดเลือกตรง ประจำปีการศึกษา 2560   (รอบที่ 2)ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-รอบ2-2

By |2017-05-22T14:26:23+07:00May 22nd, 2017|ไม่มีหมวดหมู่| Comments

ประกาศโครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน – จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) เรื่อง การรายงานตัวเข้าศึกษาในโครงการโครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน – จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปี 2560

การรายงานตัวเข้าศึกษาในโครงการฯ

By |2017-05-02T11:52:33+07:00May 2nd, 2017|ไม่มีหมวดหมู่| Comments

ประกาศผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 13.00 -16.00 น. สอบสัมภาษณ์

By |2017-03-24T10:21:18+07:00March 24th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่| Comments

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน

โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. สอบข้อเขียน

By |2017-03-24T10:15:23+07:00March 24th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่| Comments