ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อโครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน – จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) วันที่ 20 มิถุนายน 2560

ประกาศโครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน – จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์วันที่ 20 มิถุนายน 2560 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อโครงการ 02-613-2675, 02-613-2608

By |2017-06-14T20:47:48+07:00June 14th, 2017|News Updates| Comments

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนโครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 สอบวันอังคารที่ 20 มิถุนำยน 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. สถานที่สอบ : ตึกคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้องสอบ ศศ. 402 สอบสัมภาษณ์ ประกาศรายชื่อสอบสอบสัมภาษณ์

By |2017-06-14T17:24:12+07:00June 14th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่| Comments

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนโครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน – จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนโครงการวิเทศคดีศึกษำ (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษำ 2560 สอบวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น. สถานที่สอบ : ตึกคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้องสอบ ศศ. 401 สอบข้อเขียน ประกาศรายชื่อสอบสอบข้อเขียน

By |2017-06-14T17:20:39+07:00June 14th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่| Comments