การประกาศผลคะแนนสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ และการวัดความรู้ทางภาษาด้วยวิธีสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) หลักสูตรนานาชาติ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2561 (ประกาศวันที่ 27 เม.ย. 2561)

ประกาศผลคะแนนสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ และการวัดความรู้ทางภาษาด้วยวิธีสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2561 จะประกาศผลคะแนนให้ทราบ ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลคะแนนได้ทางอีเมล์ที่ผู้สมัครแจ้งไว้ในระบบรับสมัครของมธ. ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ (27 เม.ย. 2561)

By |2018-04-27T16:44:59+07:00April 27th, 2018|News Updates| Comments

รายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครรอบที่ 4 สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) หลักสูตรนานาชาติ (ประกาศวันที่ 26 เม.ย. 2561)

รายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครรอบที่ 4 (ประกาศวันที่ 26 เม.ย. 2561) สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) 1.ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การรับเข้าดังนี้ มีคะแนน TU-GET ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ TOEFL สำหรับ Internet-based ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน หรือ ได้คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า ระดับ 6.0 หรือ SAT (Critical Reading) 350 หรือ NEW SAT 400 โดยผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร 2.O-NET 03 = 65 3.GAT 50 สมัครได้ที่ http://app.cupt.net/tcas/round4.php

By |2018-04-26T18:47:29+07:00April 26th, 2018|News Updates| Comments