ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2562 >>>>> รายละเอียดการรับสมัคร <<<<<