ด้วยโครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ กำหนดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) รอบ 5/2 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 – 25 กรกฎาคม 2561
สามารถยื่นใบที่โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะศิลปศาสตร์ ห้อง 102  มธ. ท่าพระจันทร์

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

– บัตรประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด

– ผลสอบภาษาอังกฤษ
(IELTS 6.0  หรือ  TOEFL (IBT) 61 หรือ TU-GET 500  หรือ  SAT (Critical Reading) 350 หรือ NEW SAT 400)

– ใบแสดงผลการเรียนทั้ง 6 ภาคการศึกษา  พร้อมสำเนา 1 ชุด

– ใบประกาศนียบัตร (ปพ.2) พร้อมสำเนา 1 ใบ

– เอกสารทุกฉบับโปรดลงนามรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย

– ค่าสมัคร 500 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

สถานที่: คณะศิลปศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ เอกสารที่ใช้ในวันสอบสัมภาษณ์

รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2561
ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ณ คณะศิลปศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขอให้ผู้สมัครปฏิบัติตามรายละเอียดข้างต้นโดยเคร่งครัด