TU ASEAN-CHINA

Bachelor of Arts in International Studies (ASEAN-China) (International Program)

Bachelor of Arts in International Studies ASEAN-China (IAC) 
International Program. The Faculty of Liberal Arts, Thammasat University

 News Updates

งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) ณ โรงแรม The InterContinental Hotel วันอาทิตย์ที่ 17 มิ.ย. 2561 เวลา 9:30-14:00 น.

งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) ณ โรงแรม The InterContinental Hotel วันอาทิตย์ที่ [...]

ขยายเวลาการรับสมัครรับตรงร่วมกันรอบที่ 3 เป็นระหว่างวันที่ 9-19 พฤษภาคม 2561 (ประกาศวันที่ 12 พ.ค. 2561)

จากเหตุขัดข้องของระบบการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ทาให้มีผู้สมัครจานวนหนึ่งไม่สามารถเข้าไปสมัครจนสิ้นสุดกระบวนการได้ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จึงได้ขยายเวลาการรับสมัครไปจนถึงวันที่ 14 [...]

Official Announcements

2205, 2017

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ โดยการสอบคัดเลือกตรง ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)

By | May 22nd, 2017|

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ โดยการสอบคัดเลือกตรง ประจำปีการศึกษา 2560   (รอบที่ 2)ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-รอบ2-2

205, 2017

ประกาศโครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน – จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) เรื่อง การรายงานตัวเข้าศึกษาในโครงการโครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน – จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปี 2560

By | May 2nd, 2017|

การรายงานตัวเข้าศึกษาในโครงการฯ

2403, 2017

ประกาศผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

By | March 24th, 2017|

โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 13.00 -16.00 น. สอบสัมภาษณ์

2403, 2017

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน

By | March 24th, 2017|

โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. สอบข้อเขียน

Introduction to IAC

Recent News

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2562 >>>>> รายละเอียดการรับสมัคร <<<<<    

รับสมัครนักศึกษา IAC 2019 ADMISSION

โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษา  รอบที่ 1 PORTFOLIO จำนวน 30 คน  […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) TCAS รอบ 5/2 รับตรงอิสระ (ประกาศวันที่ 27 ก.ค. 2561)

ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 5/2 ตรงอิสระ) แล้วนั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้พิจารณาการสอบสัมภาษณ์ของผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ดังรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 5/2 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2561 วันที่ 26 ก.ค. 2561

กำหนดการสอบสัมภาษณ์  วันสอบ วันพฤหัสบดีที่ 26 ก.ค. 2561 เวลา 9.00-12.00 น. สถานที่สอบ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ห้องสอบ ศศ. 301 ชั้น 3   หลักฐานการสอบ  ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อกรรมการคุมสอบด้วย มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบ และเอกสารดังต่อไปนี้ - ผลการเรียน ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด - ใบประกาศจบ ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด - [...]

ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปี 1 วันอังคารที่ 31 ก.ค. 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น.

กำหนดการจัดปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปี 1 โครงการการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. ห้อง 107 คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 9.00 – 9.15 น.     ลงทะเบียน  และรับประทานอาหารว่าง ชมวิดีทัศน์แนะนำสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 9.15 – 9.30 น.     ผู้ดำเนินรายการ กล่าวรายงาน [...]

IAC TCAS รอบ 5/2 การรับตรงอิสระ เปิดรับสมัคร 18-25 กรกฎาคม 2561

ด้วยโครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ กำหนดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) รอบ 5/2 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 - 25 กรกฎาคม 2561 สามารถยื่นใบที่โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ ห้อง 102  มธ. ท่าพระจันทร์ เอกสารที่ใช้ในการสมัคร - บัตรประชาชน พร้อมสำเนา 1 [...]

Like us on Facebook

Follow our Instagram

NEWS ARCHIVE