TU ASEAN-CHINA

Bachelor of Arts in International Studies (ASEAN-China) (International Program)

Bachelor of Arts in International Studies ASEAN-China (IAC) 
International Program, The Faculty of Liberal Arts, Thammasat University

 News Updates

IAC Admission 2018 – Round 3: Direct Admission

ประกาศการรับนักศึกษาเข้าโครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) ในการรับตรงรอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2561 สมัครสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ วันที่ 15-31 [...]

Official Announcements

Introduction to IAC

Recent News

งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) ณ โรงแรม The InterContinental Hotel วันอาทิตย์ที่ 17 มิ.ย. 2561 เวลา 9:30-14:00 น.

งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) ณ โรงแรม The InterContinental Hotel วันอาทิตย์ที่ 17 มิ.ย. 2561 เวลา 9:30-14:00 น. กำหนดการ 09:30 ลงทะเบียน 10:00 - 10:15 พิธีกรกล่าวต้อนรับ 10:15 - 11:00 บรรยายพิเศษหัวข้อ “พลังของคนรุ่นใหม่ในองค์การระหว่างประเทศ” โดยคุณประเสริฐศักดิ์ องค์วัฒนกุล ที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรมในจีน เครือเจริญโภคภัณฑ์ 11:00 - 11:20 [...]

ขยายเวลาการรับสมัครรับตรงร่วมกันรอบที่ 3 เป็นระหว่างวันที่ 9-19 พฤษภาคม 2561 (ประกาศวันที่ 12 พ.ค. 2561)

จากเหตุขัดข้องของระบบการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ทาให้มีผู้สมัครจานวนหนึ่งไม่สามารถเข้าไปสมัครจนสิ้นสุดกระบวนการได้ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จึงได้ขยายเวลาการรับสมัครไปจนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 แล้วนั้น และขณะเดียวกันทีมงานพัฒนาระบบก็เร่งดาเนินการแก้ไขระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับผู้สมัครพร้อมกันได้เป็นจานวนมาก ตลอดจนทดสอบในทุกมิติตามแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อให้มั่นใจว่าระบบจะทำงาน ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ขอยืนยันว่าจะปกป้องและรักษาผลประโยชน์ ให้กับผู้สมัครทุกคนอย่างเต็มที่ และเพื่อเป็นการลดความวิตกกังวลของผู้สมัคร จึงขอขยายเวลาการรับสมัครออกไปจากเดิมระหว่างวันที่ 9-14 พฤษภาคม 2561 เป็นระหว่างวันที่ 9-19 พฤษภาคม 2561 และ ขอปรับเปลี่ยน ปฏิทินการคัดเลือกรอบที่ 3-4 [...]

ประกาศด่วน! ขยายเวลารับสมัครรอบที่ 3 รับตรงร่วมกันจนถึงวันที่ 14 พ.ค. 2561

ประกาศด่วน! ขยายเวลารับสมัครรอบที่ 3 รับตรงร่วมกันไปจนถึง วันที่ 14 พ.ค.61 เวลา 23.59 น. และสามารถชำระเงินได้ถึง วันที่ 15 พ.ค.61 ตามเวลา ทำการของเเต่ละแห่ง ยกเว้นเคาน์เตอร์เซอร์วิสชำระภายในเวลา 23.59 น. สมัครได้ที่: http://app.cupt.net/tcas61-3/  

TCAS เปิดระบบรับสมัครรอบที่ 3 วันที่ 9 – 13 พ.ค. 61

TCAS รอบที่ 3 เปิดแล้ว! น้องๆ ที่สนใจเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันนี้เปิดรับสมัครแล้วเป็นวันแรก จนถึง วันที่13 พ.ค. 61 รายละเอียด: www.tuadmissions.in.th สมัครได้ที่: http://app.cupt.net/tcas61-3/

การประกาศผลคะแนนสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ และการวัดความรู้ทางภาษาด้วยวิธีสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) หลักสูตรนานาชาติ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2561 (ประกาศวันที่ 27 เม.ย. 2561)

ประกาศผลคะแนนสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ และการวัดความรู้ทางภาษาด้วยวิธีสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2561 จะประกาศผลคะแนนให้ทราบ ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลคะแนนได้ทางอีเมล์ที่ผู้สมัครแจ้งไว้ในระบบรับสมัครของมธ. ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ (27 เม.ย. 2561)

รายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครรอบที่ 4 สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) หลักสูตรนานาชาติ (ประกาศวันที่ 26 เม.ย. 2561)

รายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครรอบที่ 4 (ประกาศวันที่ 26 เม.ย. 2561) สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) 1.ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การรับเข้าดังนี้ มีคะแนน TU-GET ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ TOEFL สำหรับ Internet-based ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน หรือ ได้คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า ระดับ 6.0 หรือ SAT (Critical Reading) 350 หรือ NEW [...]

Like us on Facebook

Follow our Instagram

รายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครรอบที่ 4 สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) หลักสูตรนานาชาติ 1.ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การรับเข้าดังนี้ - มีคะแนน TU-GET ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน - หรือ TOEFL สำหรับ Internet-based ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน - หรือ ได้คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า ระดับ 6.0 - หรือ SAT (Critical Reading) 350 - หรือ NEW SAT 400 (โดยผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร) 2. O-NET 03 = 65 3.GAT 50 สมัครได้ที่ http://app.cupt.net/tcas/round4.php รายละเอียดเพิ่มเติม http://tuasean.com/archives/716

A post shared by IAC Thammasat University (@iac.tu) on

NEWS ARCHIVE